close
دانلود آهنگ جدید
\"جرمی کوربن\" رهبر جدید حزب کارگر انگلیس در سخنانی که روزنامه \"آبزرور\"
\"جرمی کوربن\" رهبر جدید حزب کارگر انگلیس در سخنانی که روزنامه \"آبزرور\" آن را منتشر کرد، به بیان دیدگاه سیاسی خود درباره آینده حزب کارگر و کشور انگلیس پرداخت. وی