close
دانلود آهنگ جدید
پاتوق - واکنش وزارت امور خارجه به ادعای برخی مقامات آمریکایی در خصوص ح
حسین جابر انصاری اظهار کرد :از دیدگاه ما فقدان یک نظام حقوقی کارآمد در عرصه بین المللی برای جلوگیری و ممنوعیت از چنین حملاتی یکی از کمبودهای جدی در این زمینه اس